Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Discount Suppliers.nl, onderdeel van Bass Productions, gevestigd te Beverwijk, verder aangeduid als Discount Suppliers V.O.F. en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Bass Productions mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Bass Productions betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van alle producten afkomstig van of via Bass Productions.
 3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Bass Productions en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
 4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Bass Productions tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 5. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
 6. Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Bass Productions.
 7. Bass Productions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

 1. Alle offertes van Bass Productions, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bass Productions zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Bass Productions dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Bass Productions slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Bass Productions.
 4. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Bass Productions verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Bass Productions te verrichten wezenlijk andere prestatie. Bass Productions behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang, aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Bass Productions met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Bass Productions.
 2. Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Bass Productions is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Bass Productions zijn bevestigd.
 4. Bass Productions heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen

 1. De zaken van Bass Productions worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Bass Productions. De diensten van Bass Productions worden verricht tegen de prijs die Bass Productions na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
 2. Alle aanbiedingen van Bass Productions zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
 3. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor order- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Levering

 1. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Bass Productions de wijze van verzending. In geval Bass Productions de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Bass Productions. Bass Productions draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 4. De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order produkten bevatten of produkten met een onbekende levertijd. Deze produkten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal Bass Productions de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief produkt te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
 5. Bass Productions is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 6. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Bass Productions op te geven opslagplaats, heeft Bass Productions het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Bass Productions gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 7. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Bass Productions.
 8. Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Bass Productions geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Bass Productions bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, –
 9. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bass Productions te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De afkoelperiode is alleen van toepassing op consumenten, bedrijven en overheid zijn uitgesloten van de wet “koop-op-afstand”.
 2. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Bass Productions te melden. De koper dient het product – na aanvraag van een rma nummer – te sturen naar een door Bass Productions vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Bass Productions ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Bass Productions de dagwaarde van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Bass Productions het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Wanneer de dagwaarde van het ingeleverde product hoger is, dan de gefactureerde prijs, wordt de gefactureerde prijs gehanteerd.
 4. Bass Productions behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Bass Productions of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bass Productions schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Bass Productions de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Bass Productions heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Bass Productions behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Bass Productions aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Bass Productions ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Bass Productions van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Bass Productions en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 8. Aflevering en reclames

 1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Bass Productions voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
 2. Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Bass Productions.
 3. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Garantie

 1. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Bass Productions op te geven adres, op rekening van Bass Productions, onder vermelding van een bij Bass Productions op te vragen retourzendnummer.
 2. Bass Productions verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.
 3. In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij TNT. Dit proces-verbaal dient u in bij Bass Productions binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Bass Productions zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.
 4. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending.
 5. In het geval er geen factuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht
 6. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
 7. Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, lampen, verbindingsslangen, snoeren, stekkers, batterijen en accu’s van producten alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
 8. Een uitzondering op 9.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde “Nul dode pixels garantie” is afgenomen.
 9. De garantie voor de producten van Bass Productions die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Bass Productions een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
 10. Met betrekking tot producten van derden is Bass Productions tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
 11. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.
 12. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Bass Productions liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Bass Productions zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
 13. Indien de koper aan Bass Productions een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Bass Productions. De koper zal al dan Bass Productions vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 14. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Bass Productions garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 15. Bass Productions is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Bass Productions in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Bass Productions niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Bass Productions.
 2. De koper vrijwaart Bass Productions te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
 3. Onverminderd het vorenstaande is Bass Productions in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  1. wegens niet of niet tijdige levering;
  2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
  4. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Bass Productions’s bedrijfsruimte bevinden;
  5. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  6. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  7. voor schade door geleverde software;
  8. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
  9. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
 4. Indien Bass Productions in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Bass Productions slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 5. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Bass Productions nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Bass Productions ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11. Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Bass Productions niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Bass Productions te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft Bass Productions het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Bass Productions is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Bass Productions schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Bass Productions verrichte prestaties, en heeft Bass Productions onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 12. Software

 1. Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 13. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
 2. Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Bass Productions Nederland en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande Bass Productions het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. De koper van goederen van Bass Productions in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Bass Productions in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Bass Productions.